Rivning/Sanering

Dalshult river det mesta.

Rivningen utförs med hänsyn till buller, vibrationer, damning samt spridning av eventuella hälso- och miljöfarliga ämnen.

Totalrivning

Dalshult river allt ifrån mindre villor till stora fabriker. Våra beställare kan vara privatkunder, privata företag och offentliga aktörer.

Vi utför rivningen med hänsyn till buller, vibrationer, damning samt spridning av eventuella hälso- och miljöfarliga ämnen.

Vi har egna högrivare och kan riva fastigheter upp till 30 meters höjd.

Inomhusrivning

Vi har erfarenhet av såväl mindre som större inomhusrivningar. 

 

Oavsett storlek på uppdraget arbetar vi alltid med rivningsplaner, miljöinventeringar och kan även utföra ohyrasbesiktning.

Selektiv rivning

Selektiv rivning kan ibland vara den bästa lösningen för dig. Beroende på vilka skador eller framtidsplaner som du har, kan Dalshult bistå i att utföra selektiv rivning.

Återbruk / återvinning

Vi är proffs på sortering och återbruk. Dalshult arbetar enligt vårt miljöledningssystem. I vårt system läggs stor vikt på att sortera rivningsmaterialet på ett hållbart och ändamålsenligt sätt. Vi arbetar aktivt med återbruk och återvinning. Vi har idag egna krossar för återbruk och ett antal samarbetspartners för återvinning.

Miljö

Dalshult group är sprunget ur ett hållbart skogsbruk. Eftersom vi är måna om våra rötter kommer ett hållbart tänk alltid appliceras våra.

Asbestsanering

Totalt beräknas cirka 400 000 ton asbest finnas i svenska byggnader, trots att asbest varit totalförbjudit under många års tid. 

 

Vid sanering av asbest kräver stor erfarenhet, kunskap och noggrannhet. Vi har hunnit samla på oss mycket praktisk erfarenhet genom tidigare projekt och är mycket trygga med att leverera säkra lösningar. 

 

Genom samarbetspartners kan vi åta oss en helhetslösning där vi utför provtagning, sanering, godkänd bortforsling samt miljöriktig deponi.

PCB-sanering

Enligt Naturvårdsverkets tidplan skall byggnader med höga halter av PCB (500 vikt-ppm) ha sanerats senast 2016-06-30. Byggnader med lägre halter (50-500 vikt-ppm) skall saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. 

 

Om du har en byggnad med behov av PCB-sanering bistår vi gärna dig!